مرحله درخواستی در تاریخ جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ به اتمام رسیده است.