تاريخچه ​:

شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان (سهامي خاص) در تاريخ 1381/4/6 تحت شماره 188310  در اداره ثبت شرکتهاي تهران به نام شرکت ليزينگ فرهنگيان شرف به ثبت رسيد و به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1384/3/8 نام شرکت از شرکت ليزينگ فرهنگيان شرف به شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان تغيير یافت.

موضوع شرکت​

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی و بدون ربا، آیین نامه و دستورالعمل های مربوط.

شرکت می تواند در راستای موضوع فعالیت به انجام امور ذیل بپردازد :​

  1. خرید و فروش انواع اوراق مالی اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات؛
  2. دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص (به جز بانک ها و موسسات اعتباری)، به منظور اعضای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط؛
  3. مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص (به جز بانک ها و موسسات اعتباری) ، به منظور اعطای تسهیلات در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط؛
  4. دریافت تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذی ربط؛

مجوز فعالیت لیزینگ