سرمايه شرکت و ترکيب سهامداران:

سرمايه شرکت از ابتداي تاسيس مبلغ سه ميليارد ريال منقسم به سه هزار سهم يک ميليون ريالي با نام بود.

مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ سه میلیارد ریال به یکصد میلیارد ریال انجام و در سال 1395 به ثبت رسید.

در سال 1397، مرحله سوم افزایش سرمایه نیز از مبلغ یکصد میلیارد ریال به ششصد میلیارد ثبت گردید.

 

ميزان سرمايه و ترکيب سهام سهامداران پس از ثبت افزايش سرمايه:

رديف

اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

مبلغ سهام - ريال

1

مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان

597.998

99.666

597.998.000.000

2

شرکت پترو فرهنگ

1

0.0001

1.000.000

3

شرکت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان

1000

0.1666

1.000.000.000

4

شرکت فرآیند نوین استحکام سازه

1000

0.1666

1.000.000.000

5

شرکت خدمات بيمه ای شرف اطمينان

1

0.0001

1.000.000

جــمـــــــــع

600.000

100%

600.000.000.000

 

 

 هيأت مديره شرکت :

 آخرین ترکیب هیات مدیره در زمان تهیه گزارش به شرح ذیل می باشد :

نام و نام خانوادگی

سمـت

موظف / غير موظف

به نمايندگي از طرف

عباسعلی غیاثی

رئيس هيأت مديره

غیر موظف

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

وحیداله زنجانپورمبرهن فومنی

مديرعامل و
نائب رئيس هيأت مديره

موظف

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان

ابراهیم آقاخانی

عضو هيأت مديره

غيرموظف

شرکت ساختمانی معلم

 

 

 

ورود به فروشگاه