سرمايــه شرکت و ترکيب سهامداران :

سرمايه شرکت از ابتداي تاسيس مبلغ سه ميليارد ريال منقسم به سه هزار سهم يک ميليون ريالي با نام بود.

مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ سه میلیارد ریال به یکصد میلیارد ریال انجام و در سال 03/ 95/11 به ثبت رسید.

طرح افزایش سرمایه به مبلغ 1600 میلیارد ریال تهیه و پس از تایید بازرس قانونی شرکت در بودجه سال 1394 درج و پس از طی مراحل ابلاغ شد.

سپس مقرر شد که افزایش سرمایه مذکور در چند مرحله به اجرا گذاشته شود که در مرحله اول 500 میلیارد ریال به تصویب کمیته ذیربط در صندوق رسید  که پس از تایید بانک مرکزی اقدامات ثبت انجام خواهد شد.

انتظار و درخواست ما از صندوق این است که افزایش سرمایه تا مبلغ 1600 میلیارد ریال را  از محل مطالبات صندوق در سال جدید مالی عملیاتی کنیم.

 

ميزان سرمايه و ترکيب سهام سهامداران پس از ثبت افزايش سرمايه:

رديف

اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

مبلغ سهام ـ ريال

1

مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان

599.996

99.996

599.996.000.000

2

شرکت پترو فرهنگ

1

0/0001

1.000.000

3

شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان

1

0/0001

1.000.000

4

شرکت ساختماني معلم

1

0/0001

1.000.000

5

شرکت خدمات بيمه اي شرف اطمينان

1

0/0001

1.000.000

جــمـــــــــع

600.000

100%

600.000.000.000

 

 

 هيأت مديره شرکت :

 

آخرین ترکیب هیات مدیره در زمان تهیه گزارش به شرح ذیل می باشد :

نام و نام خانوادگي

سمـت

موظف / غير موظف

به نمايندگي از طرف

عباسعلی غیاثی

رئيس هيأت مديره

غیر موظف

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

وحیداله زنجانپورمبرهن فومنی

مديرعامل و
نائب رئيس هيأت مديره

موظف

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان

ابراهیم آقاخانی

عضو هيأت مديره

غيرموظف

شرکت ساختمانی معلم

 

 

 

 

 

ورود به فروشگاه